Enjoy Ski & Snowboard!

SSC/西館山コース図

回転コース

nishidateSL.jpg